Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych.

Zerowy PIT dla młodych – nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Ulga obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Kto skorzysta?
Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Limit
Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

W 2019r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik
złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019r.

Do przychodów uzyskanych od 01 stycznia 2020 roku ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Składki na ZUS i NFZ
Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Podstawa Pawna: art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT

Przeczytaj również: Kwota wolna od podatku, a kwota zmniejszająca podatek.

Pozdrawiam
Agnieszka Burchart